School of Leaders

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uruchomiła nowy program stypendialny pn. „School of Leaders” (SoL), którego głównym celem jest wspieranie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich. Osoby objęte programem SoL będą studiowały zupełnie za darmo! – Uczelnia opłaca czesne.

Studenci w ramach programu dodatkowo otrzymają możliwość:

  • korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), wspierającego rozwój zainteresowań i kompetencji,
  • bezpłatnego udziału w elitarnych specjalistycznych warsztatach,
  • udziału w projektach i badaniach realizowanych przez jednostki Uczelni,
  • bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ dotyczących założenia własnej firmy,
  • wsparcia Biura Karier WSIiZ w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej.

O przyjęcie do School of Leaders może wnioskować każdy student I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, który po pierwszym semestrze nauki osiągnie średnią ocen w wysokości co najmniej 4.0.

Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie punktacji, która obejmuje średnią ocen oraz dodatkową aktywność (osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne) z ostatniego semestru, którą student może wykazać we wniosku. Na bazie średniej ocen i punktów za aktywność tworzona jest lista rankingowa studentów, z którymi Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.

Bliższych informacji udziela Małgorzata Sokół, koordynator School of Leaders, e-mail: msokol@wsiz.rzeszow.pl.

* Do programu mogą przystąpić wszyscy studenci z wyłączeniem studentów przyjętych na studia na kierunek Biznes turystyczny, studia I stopnia, odrębna ścieżka kształcenia – studia dualne.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019